Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

 

 

 

 

 


Tel. 261-877-057

 


Godziny pracy Wojskowej Komendy Uzupełnień

Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Śródmieście przyjmuje interesantów w sprawie próśb, skarg, wniosków i zażaleń
w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 oraz w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 - 17.00
Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

nasz adres:

ul. Mierosławskiego 22

01-558 Warszawa

tel.  261 877 847, fax 261 878 676

 

 Wykaz telefonów w zakładce "KONTAKT"

 

  

Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i odznaczeń wojskowych winien:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 141 poz. 1367 z poźn. zm.).

·       Zezwolenie na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej udziela się na pisemny wniosek zaineresowanego żołnierza, który składa się do właściwego organu wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza. (§ 3 ust. 1)

·        Zezwolenia udziela się w formie decyzji administracyjnej, określonej w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, z równoczesnym wskazaniem czasokresu zezwolenia i przypadków, podczas których żołnierz może nosić umundurowanie oraz odznaki i oznak wojskowych. (§ 4 ust. 1)

·         Zezwolenie udzielane jest na czas nie dłuższy niż 5 lat lub na czas nieokreślony  w zależności od opinii: podmiotu zatrudniającego żołnierz, stowarzyszenia lubi innej organizacji, których członkiem jest żołnierz, właściwego organu wojskowego prowadzącego ewidencję żołnierza o wywiązywaniu się przez niego z powszechnego obowiązku obrony, jak również od motywów, jakie żołnierz wskazał w swojej prośbie (§ 4 ust. 2) 

·         Organem wojskowym właściwym do udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia albo cofnięcia zezwolenia jest szef wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza. (§ 6 ust. 1) 

REASUMUJĄC:

- żołnierz zainteresowany / wnioskujący o uzyskanie „zezwolenia” opisanego powyżej składa „Wniosek…” do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (ZA POŚREDNICTWEM WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ) z opisem i uzasadnieniem sytuacji, w których będzie nosił umundurowanie. Wniosek taki składa we właściwej terytorialnie (zgodnej z miejscem zameldowania na pobyt stały) Wojskowej Komendzie Uzupełnień w celu uzyskania stosownej opinii w sprawie. Wojskowa Komenda Uzupełnień przesyła zaopiniowany wniosek do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

      
Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej

    
   

 

 

 

 

 

monitoring pozycji

(od 22.05.2015r)